SECURE RECORDS SOLUTIONS

Sprawdzenia pomieszczeń emitentów Giełdy Papierów Wartościowych

Co raz więcej spółek giełdowych zamawia usługę sprawdzenie pomieszczeń. Kluczowe stają się spotkania na których zespoły przygotowują raporty bieżące. Dokumenty te służą do przekazywaniu informacji o wszystkim co dzieje się w spółce a co w znaczny sposób mogłoby wpłynąć na cenę lub wartość notowań. W przypadku ujawnienia informacji poufnych przed publikacją emitenci mogą spotkać się z sankcjami administracyjnymi, odpowiedzialnością cywilną jak i karną.

W ramach konsekwencji administracyjnych,  papiery wartościowe mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku regulowanym jednocześnie może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości jednego miliona złotych.

Równocześnie może grozić odpowiedzialność cywilna (art. 98 ustawy o ofercie publicznej) zmuszająca do naprawy szkody wyrządzonej przez udostępnienie informacji. Uniknięcie odpowiedzialności możliwe jest w tym przypadku gdy wykaże on, iż nie ponosi winy czyli dokonał należytej staranności aby dane nie wypłynęły.

Skutkiem karnym ujawnienia informacji poufnej lub jej wykorzystania jest grzywna do 5 milionów złotych oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.